Behandeling

 

Wanneer u een afspraak maakt met mij voor de homeopathische behandeling en u bent verschenen op de gemaakte afspraak, is er mondeling een behandelovereenkomst overeengekomen. Als u dat wenst kunnen we die overeenkomst ook schriftelijk vastleggen. U kunt dan onderstaande overeenkomst printen, deels invullen en meenemen naar de afspraak. Het is ook mogelijk om in de praktijk de overeenkomst in te vullen. Ik ondertekenen de overeenkomst in uw bijzijn en u krijgt een kopie mee naar huis.

 

Voor een behandeling van een kind onder de 12 jaar is toestemming nodig van beide ouders, mits ze beiden het ouderlijk gezag hebben. Ook dit onderwerp kunnen we mondeling overeenkomen. Ik vraag dan naar de toestemming van ouder nummer twee (die niet aanwezig is bij de afspraak). Het kind kan alleen gezien worden in aanwezigheid van minimaal één ouder. Als u dat wenst kunnen we de behandelovereenkomst/ de toestemming tot behandeling voor uw kind ook schriftelijk vastleggen, daarvoor kunt u onderstaande overeenkomst, met de titel 'Behandelovereenkomst minderjarig kind' printen, deels invullen en meenemen naar de afspraak. Het is ook mogelijk om in de praktijk de overeenkomst in te vullen. Ik ondertekenen de overeenkomst in uw bijzijn en u krijgt een kopie mee naar huis.

 

Kinderen tussen de 12 en de 16 jaar mogen gezien worden zonder de ouder(s) en moeten óók zelf toestemming geven voor de behandeling, naast de toestemming door de ouders.

Het advies van mijn beroepsvereniging, de NVKH is om schriftelijke behandelovereenkomsten af te sluiten. 

 

Belangrijke bepalingen die van toepassing zijn op de mondelinge en schriftelijke overeenkomsten:

 

    De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

    De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.

    De homeopaat houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

    De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Per 1 januari 2020  is er een aanvulling met betrekking tot de informatie plicht van de hulpverlener, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken.

    De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

    De homeopaat mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

    De homeopaat verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

    Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

    Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

    De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

    De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van  €105,-- (euro) voor het consult.

    Betalingswijze van de behandelingen is per pin of op rekening per consult.

    De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

    Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de NVKH en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

    Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

    De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk welke vermeld staat op de website van de praktijk en aanwezig is in de praktijk gelezen en cliënt stemt in met dit privacyreglement.